పోర్ట్ షెర్రీకి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?

వైన్ స్పెక్టేటర్ యొక్క రెసిడెంట్ వైన్ నిపుణుడు, డాక్టర్ విన్నీ, పోర్ట్ మరియు షెర్రీలకు ఉమ్మడిగా ఉన్న వాటిని మరియు అవి ఎలా విభిన్నంగా ఉన్నాయో వివరిస్తుంది. మరింత చదవండి